Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Lemtorpskolens trivselspolitik

 

Lemtorpskolens trivselspolitik består af 4 dele:  

 

Målsætning, strukturen, tiltag/indsatser og akutplan

 

Målsætning

På Lemtorpskolen er det vores mål, at alle børn må trives og udvikle sig.

Skolens personale og ledelse samarbejder med forældre og elever om at skabe de bedst mulige vilkår for alle elever, så mobning forebygges og håndteres professionelt, hvis det alligevel skulle opstå.

Det forventes, at forældrene – herunder forældrerådene er en aktiv del i arbejdet med klassens trivsel.

Mobning forstås som uhensigtsmæssige og skadelige mønstre i en gruppedynamik, og der vil derfor både i forbindelse med forebyggelse og behandling af mobning og mistrivsel som udgangspunkt være tale om indsatser, der ser på gruppen som helhed frem for enkelt individer.

Ledelsen har det overordnede ansvar, men det er det enkelte team omkring klassen eller årgangen, der i det daglige vurderer, hvilken indsats der er behov for. I forhold til akutte situationer med mistrivsel benyttes akut-handleplanen (se nedenfor).

Trivslen måles via den årlige trivselsundersøgelse i marts måned samt feedback ved elev- og forældresamtaler.

 

Strukturen:

I Lemvig Kommune er opbygget en netværksstruktur, som har til formål at øge trivslen og udvikle muligheder for inklusion.

Netværksstrukturen består i denne sammenhæng af 2 grene, nemlig Pædagogisk Team og Inklusionsteam. Begge teams er ledet af en Ressourceperson R og består desuden af repræsentanter fra ledelsen samt en ressourceperson r fra hver blok. Læsevejlederen deltager pt. også i begge teams. R har via sin interesse for området, samarbejde med ledelsen og deltagelse i tværkommunale møder til opgave at sætte pædagogiske tiltag og teorier i spil. Møderne er forum for formidling af ny viden, information om nye tiltag, igangsætning af pædagogiske processer samt debatforum for problemstillinger og udfordringer af pædagogisk art.

De tre r’er har til opgave at videreformidle indhold og aftalte tiltag fra pædagogisk og inklusionsteam i de afdelinger, de repræsenterer.

 

Tiltag og indsatser:

I det daglige arbejde har skolens personale mulighed for forskellige tiltag og indsatser, som har til formål at have øje for den enkelte, styrke fællesskabet og på den måde forebygge mistrivsel og mobning:

 • Struktureret gruppedannelse i klasserne
 • Pladser i klassen, herunder hyppige skift eller makkerdannelse

 • Samarbejdsøvelser i bl.a. faget Bevægelse
 • Bloktur, blok F
 • Teater på 3. og 6. årgang

 • Samarbejde på tværs af årgange eller hele blokken

 • Klasseregler – herunder brug af sociale medier

 • SSP-konsulent-besøg i 6. klasse

 • Skolefester (adventsfest - blok C, forårsfest – blok D, julefest – blok F)
 • Brug af klassetrivsel.dk

 • Supervision af klasseteam v. AKT-vejleder og/eller PPR-psykolog
 • Observation af eller samtaler med enkeltelever/elevgrupper v. AKT-vejleder

 • Forældresamarbejde, både skole-hjemsamtaler men også henvendelser ved behov

   

  Forældrene forventes som nævnt at bidrage til arbejdet med klassens trivsel. De kan benytte redskabet forældrefiduser.dk for idéer og planlægningsredskaber. Følgende tiltag er baserede på forældrenes engagement:

 

 • Alkoholpolitik (blok F)

 • Legegrupper, spisegrupper

 • Blå mandag (7. årg.)

 • Klassearrangementer

 • Klassebog med info om elever, interesser, familie mv.

   

Akutplan

Ved en akut situation med mobning eller mistrivsel har vi flg. handleplan:

 • Klassens kontaktlærer/-e indkalder alle klassens lærere/pædagoger samt skolens AKT-vejleder til et afklarende og opklarende møde. Dette prioriteres højt og sker i løbet af en uge

   

 • Der aftales hvem der laver en screening af klassens sociale liv og relationer vha. klassetrivsel.dk, såfremt dette ikke er sket indenfor den seneste måned.

   

 • Der anvendes systemisk tænkning og forskellige indsatsmuligheder drøftes.

   

 • Såfremt det er hensigtsmæssig indkaldes til et forældremøde, hvor man også kan foreslå forældrefiduser.dk som et idéværktøj.

   

 • Der laves en indsatsplan og aftales, hvem der har ansvar for udførelsen, og hvornår og hvordan evaluering skal foregå.

   

 • Det aftales, hvem der kommunikerer indsatsen videre til forældrene.

   

 • Der evalueres ud fra den aftalte ramme.