Lemtorpskolen - Nissumvej 10 - 7620 Lemvig - 96631365 - [email protected]

 

 

 

Lemtorpskolens trivselspolitik

Lemtorpskolens trivselspolitik består af 4 dele:

Målsætning, strukturen, tiltag/indsatser og akutplan

Målsætning

På Lemtorpskolen er det vores mål, at alle børn må trives og udvikle sig.

Skolens personale og ledelse samarbejder med forældre og elever om at skabe de bedst mulige vilkår for alle elever, så mobning forebygges og håndteres professionelt, hvis det alligevel skulle opstå.

Det forventes, at forældrene – herunder forældrerådene er en aktiv del i arbejdet med klassens trivsel.

Mobning forstås som uhensigtsmæssige og skadelige mønstre i en gruppedynamik, og der vil derfor både i forbindelse med forebyggelse og behandling af mobning og mistrivsel som udgangspunkt være tale om indsatser, der ser på gruppen/klassen som helhed frem for enkelt individer.

Ledelsen har det overordnede ansvar, men det er det enkelte team omkring klassen eller årgangen, der i det daglige vurderer, hvilken indsats der er behov for. I forhold til akutte situationer med mistrivsel benyttes akut-handleplanen (se nedenfor).

Trivslen måles via den årlige trivselsundersøgelse i marts måned samt feedback ved elev- og forældresamtaler.

 

Strukturen:

I Lemvig Kommune er opbygget en netværksstruktur, som har til formål at øge trivslen og udvikle muligheder for inklusion.

Netværksstrukturen består i denne sammenhæng af et fællesskabsteam. Dette team er ledet af to Ressourcepersoner R og består desuden af repræsentanter fra ledelsen samt en ressourceperson r fra hver blok. Læsevejlederen deltager også. R har via deres interesse for området, samarbejde med ledelsen og deltagelse i tværkommunale møder til opgave at sætte pædagogiske tiltag og teorier i spil. Møderne er forum for formidling af ny viden, information om nye tiltag, igangsætning af pædagogiske processer samt debatforum for problemstillinger og udfordringer af pædagogisk art.

Deltagerne i møderne har til opgave at videreformidle indhold og aftalte tiltag fra pædagogisk og inklusionsteam i de afdelinger, de repræsenterer.

 

Tiltag og indsatser:

I det daglige arbejde har skolens personale mulighed for forskellige tiltag og indsatser, som har til formål at have øje for den enkelte, styrke fællesskabet og på den måde forebygge mistrivsel og mobning:

 • < >

  Struktureret gruppedannelse i klasserne

 • Pladser i klassen, herunder hyppige skift eller makkerdannelse

 • < >

  Samarbejdsøvelser i bl.a. faget Bevægelse

 • < >

  Bloktur, blok F

 • Teater på 6. årgang

 • Samarbejde på tværs af årgange eller hele blokken

 • Klasseregler – herunder brug af sociale medier

 • SSP-konsulent-besøg i 6. klasse

 • Brug af klassetrivsel.dk

 • Supervision af klasseteam v. AKT-vejleder og/eller PPR-psykolog

 • Observation af eller samtaler med enkeltelever/elevgrupper v. AKT-vejleder

 • Forældresamarbejde, både skole-hjemsamtaler men også henvendelser ved behov

   

   

  Udover disse tiltag har vi også fokus på digital trivsel. Det vil sige, at eleverne også trygt skal kunne færdes på de sociale medier, uden at risikere, klassekammeraters chikane eller isolation. Vi vil derfor også bruge tid på at undervise i følgende:

 • Lovgivning, etik og konsekvenser ved brug af digitale medier.

 • Privatlivet på nettet

 • Hvor let der kan misforstås, da man ikke kan høre tonefald, aflæse mimik eller kropsprog.

 • Grænsen mellem ytringsfrihed og krænkelse.

   

   

I Forbindelse med Trivselsundersøgelsen udarbejdes der endvidere en handleplan, som sætter fokus på de område, hvor skolen i det kommende år skal arbejde særligt med, for at forbedre tivslen.

 

Forældrene forventes som nævnt at bidrage til arbejdet med klassens trivsel. De kan benytte redskabet forældrefiduser.dk for idéer og planlægningsredskaber. Følgende tiltag er baserede på forældrenes engagement:

 

 • Alkoholpolitik (blok F)

 • Legegrupper, spisegrupper

 • Blå mandag (7. årg.)

 • Klassearrangementer

 • < >

  Klassebog med info om elever, interesser, familie mv.

   

Akutplan

I tilfælde hvor vi bliver opmærksomme på mobning, enten ved selvsyn eller ved henvendelse fra elever eller forældre har vi en skabelon til en handlingsplan som tages i brug. Den opererer med 4 faser.

Fase 1: Indledende overvejelser

Fase 2: Kortlægning af mobning

Fase 3: Mål og indsatser

Fase 4: Opfølgning

 

 

 

 

 

 

Oprettet april 2016

Redigeret december 2017